Jump to content
Invision Community
Sign in to follow this  
ybæl©ik

Elektronik Cihazlarda Garanti Süresi

Recommended Posts

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 

Kanun No. 4822

Kabul Tarihi : 6.3.2003

 

Resmi Gazete Sayı: 25048

Resmi Gazete Tarih: 14.3.2003

 

4077 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Madde 13. - İmalatçı veya ithalatçılar ithal ettikleri veya ürettikleri sanayi malları için Bakanlıkça onaylı garanti belgesi düzenlemek zorundadır. Mala ilişkin faturanın tarih ve sayısını içeren garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu satıcı, bayi veya acenteye aittir. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari iki yıldır.. Ancak, özelliği nedeniyle bazı malların garanti şartları, Bakanlıkça başka bir ölçü birimi ile belirlenebilir.

 

Satıcı; garanti belgesi kapsamındaki malların, garanti süresi içerisinde arızalanması halinde malı işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamir ile yükümlüdür.

 

Tüketici onarım hakkını kullanmışsa, garanti süresi içerisinde sık arızalanması nedeniyle maldan yararlanamamanın süreklilik arz etmesi veya tamiri için gereken azami sürenin aşılması veya tamirinin mümkün bulunmadığının anlaşılması hallerinde, 4 üncü maddede yer alan diğer seçimlik haklarını kullanabilir. Satıcı bu talebi reddedemez. Tüketicinin bu talebinin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, bayi, acente, imalatçı-üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

 

Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar, iki ve üçüncü fıkra hükümleri kapsamı dışındadır.

 

Bakanlık, hangi sanayi mallarının garanti belgesi ile satılmak zorunda bulunduğunu ve bu malların arızalarının tamiri için gereken azami süreleri Türk Standartları Enstitüsünün görüşünü alarak tespit ve ilânla görevlidir.

Share this post


Link to post
Share on other sites

06.03.2003 tarihinde yayınlanan 4822 sayılı yasa ile 4077 sayılı Tüketici Hakları Mevzuatı'nda yapılan değişiklik ve düzenlemeler 14.06.2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Bu değişikliklerden en önemlisi 13.maddede yapılan düzenlemedir.

 

Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari 2 yıldır.

 

Genel olarak kanunlar yürürlük tarihinden itibaren hüküm ifade ederler ve geriye yönelik işlemezler.

 

Bildiğiniz gibi yasalar düzenlenirken bazı durumlar düşünülemeyebilir ve bu sorunlar uygulamada ortaya çıkarlar.

 

Bu kanun değişikliğinin yürürlüğe girdiği (14.06.2003) tarihte, halen garanti süresi 1 yıl olarak devam eden malların durumunun ne olacağı uygulama karşılaşılabilecek bir sorundur.Bu özel durumun yönetmeliklerle ve tebliğlerle düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Ancak bu konu ile ilgili ne bir yönetmelik ne de tebliğ şu ana kadar yayınlanmamıştır.

 

Bu sorunun çözümü için ne tür bir uygulama yapılmaktadır ve yasal düzenlemesi nasıl olacaktır, sorularının cevabını ben de merak ediyor ve yakından takip ediyorum.

 

Sonuçla ilgili yasal düzenlemeleri buradan açıklayacağım.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Konu: Elektronik Cihazlarda Garanti Süresi

 

konu ile ilgili yönetmelik ve tebliğler çıkmıştır(geçte olsa)sanayi ve ticaret bakanlığı bu konu ile ilgilidir malum.http://www.sanayi.gov.tr adresinden inceleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×